ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι υπηρεσίες μας σας απαλλάσουν απο την ταλαιπωρία, ενώ εσείς εξοικονομείτε χρήματα.


 • Τήρηση βιβλίων και καταχωρήσεις λογιστικών εγγράφων.
 • Έκδοση ετήσιων και περιοδικών λογιστικών καταστάσεων.
 • Έκδοση μισθοδοσίας.
 • Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ.
 • Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων.
 • Υποβολή φορολογικών καταστάσεων
 • Καθοδήγηση σε θέματα φορολογίας
business-professional-man-happy-smile-formal-suit-isolated-white-copy-space-guy
happy-mature-grizzled-businessman-businesslike-suit-isolated-white-business

Ολοκληρωμένες λύσεις

Αναλαμβάνουμε τη πλήρη οργάνωση και έγκυρη κάλυψη σε φορολογικά θέματα πάσης φύσεως.


 • Ενάρξεις – Λύσεις – Συγχωνεύσεις Εταιριών κάθε νόμιμης μορφής.
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά.
 • Υποβολή ΦΜΥ.
 • Αποδόσεις Φορολογικής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 • Εκδόσεις πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης.
 • Εκδόσεις ενημερωτικών σημειώσεων συντάξεων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και κεφαλαίου για αποφυγή υψηλής φορολογίας.

Με οδηγό την πολυετή εμπειρία μας και φροντίζοντας να μένουμε πάντα ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τις εξελίξεις στο φορολογικό πεδίο, το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει την ίδρυση προσωπικών εταιρειών όπως ατομική επιχείρηση και ομόρρυθμη - ετερόρρυθμη εταιρεία καθώς και κεφαλαιουχικές εταιρείες όπως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική (ΙΚΕ), Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε), Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε)